behind

behind
[bi΄haind] adv, prep հետևը, հետևից, հետևում. behind the scenes կուլիսների հետևում, հետ կուլիսային. He is standing behind Նա hետևում է կանգնած. come up from behind hետևից մո տե նալ. L ook behind! Հետ նայիր. behind the house տան հետևում. from behind the clouds ամպերի հետևից. (հետ մնալ) be behind in the work աշ խատան քում հետ մնալ. I’m behind with everything today Ես այսօր ոչինչ չեմ հասցնում. մրզ. be behind on points միավորներով հետ մնալ. What’s behind all this? Ի՞նչ է թաքնված այս բոլորի հետևում. It’s all behind us now Այժմ ամեն ինչ արդեն հե տևում է. behind the times հետամնաց. His ideas are behind the times Նա հետամնաց հայացքների տեր մարդ է

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Behind — Daten zum Spiel Autor Michael Palm, Sebastian Jakob Grafik Eckhardt Freytag, Volkan Baga, Franz Vohwinkel u.a. Verlag Fishtank (Ravensburger) Erscheinungsjahr 2003 Art …   Deutsch Wikipedia

 • behind — [bē hīnd′, bihīnd′] adv. [ME bihinden < OE behindan: see BE & HIND1] 1. in or to the rear or back [to walk behind, to look behind] 2. at an earlier time; in the past [my joy lies behind] 3. in a former place, condition, etc …   English World dictionary

 • Behind — Be*hind , adv. 1. At the back part; in the rear. I shall not lag behind. Milton. [1913 Webster] 2. Toward the back part or rear; backward; as, to look behind. [1913 Webster] 3. Not yet brought forward, produced, or exhibited to view; out of… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • behind — [adv1/prep1] position farther back; following abaft, after, afterwards, at the heels of*, at the rear of, back of, bringing up the rear*, eating the dust*, in the background, in the wake, later than, next, off the pace, subsequently, trailing;… …   New thesaurus

 • Behind — Be*hind , prep. [AS. behindan; pref. be + hindan. See {Hind}, a.] 1. On the side opposite the front or nearest part; on the back side of; at the back of; on the other side of; as, behind a door; behind a hill. [1913 Webster] A tall Brabanter,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • behind — (adv.) O.E. behindan behind, after, from bi by + hindan from behind (see HIND (Cf. hind) (adj.)). The prepositional sense emerged in Old English. Euphemistic noun meaning backside of a person is from 1786. Phrase behind the times is from 1905.… …   Etymology dictionary

 • behind in — (something) not finished at the expected time. Jed was behind in school and didn t graduate with the other kids his age …   New idioms dictionary

 • Behind — Be*hind , n. The backside; the rump. [Low] [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • behind — index back (in arrears), delinquent (overdue) Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • behind — *after Antonyms: ahead …   New Dictionary of Synonyms

 • behind — ► PREPOSITION & ADVERB 1) at or to the back or far side of. 2) further back than other members of a moving group. 3) in support of. 4) responsible for (an event or plan). 5) less advanced than. 6) late in accomplishing or paying something. 7) …   English terms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”